Frigoríficos Unidos S. A., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.   Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions disposades aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.   Frigoríficos Unidos S. A. es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al lloc web sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les obligacions, entenent-se que la publicació al lloc web de Frigoríficos Unidos S. A. és suficient.

 

1. DADES IDENTIFICATIVES Denominació social: Frigoríficos Unidos S.A., nom comercial: FRIUSA NIF: A-17013269 adreça: Carretera Nacional II, km 707, 500 (17457) Riudellots de la Selva, Girona, Espanya adreça electrònica: info@friusa.es

 

2.   OBJECTE Mitjançant el Lloc Web, oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

 

3. PRIVADESA I TRACTAMENT DE DADES Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència.   L’empresa donarà el tractament automatitzat que correspongui a aquestes dades en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

 

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que apareixen a l’Espai Web i, en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial están sujetos a derechos de Propiedad Intelectual y todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o qualsevol altre element inserit a la pàgina, que és propietat exclusiva de l’empresa i/o de terceros, quienes tienen el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. Por todo ello el Usuario se compromete a no reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar públicamente, transformar o modificar tales contenidos manteniendo indemne a la empresa de cualquier reclamación que se derive del incumplimiento de tales obligaciones.

En ningún caso el acceso al Espacio Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Las presentes Condiciones Generales de Uso del Espacio Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Espacio Web y/o dels seus continguts diferents dels previstos aquí expressament.   Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa, específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets que es vegin afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el mateix Espai en conjunt com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web i, en qualsevol cas, disposa de l’autorització corresponent per a la utilització dels elements que s’esmenten.   Cap sistema de recuperació d’informació no podrà reproduir el contingut disposat a l’Espai Web ni totalment ni en part, ni transmetre’l, ni registrar-lo de cap manera ni a cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia de l’Entitat citada per escrit. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts.   L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets que s’han anunciat i a evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, i l’empresa es reserva, en tot cas, l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DE L’ESPAI WEB L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requisits tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web. Facilitar informació veraç quan s’emplenin els formularis continguts amb dades de caràcter personal a l’Espai Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui sempre a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers a causa de la informació que hagi facilitat.
 3. No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’Usuari també s’ha d’abstenir de:
 4. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, perjudicials per als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts que hi hagi emmagatzemats a qualsevol equip informàtic.
 5. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web sense complir amb les condicions exigides per a l’accés.
 6. Provocar danys als sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 7. Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic a la xarxa que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
 8. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, de tercers proveïdors i d’altres Usuaris.
 9. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, o transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o que estigui permès per llei.
 10. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers que estan incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir als continguts.
 11. Obtenir i intentar obtenir els continguts fent servir mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a internet perquè es consideri que no comporten un risc de perjudici o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.
 • En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:
 • De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial que pertany a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que s’hi pretengui fer.
 • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge mateixa de les persones.
 • Constitueixi qualsevol mena de publicitat.

Inclogui qualsevol mena de virus o programa que impedeixi el funcionament normal de l’Espai Web. Si per accedir a alguns dels serveis i/o contenidos del Espacio Web, se le proporcionara una contraseña, se obliga a usarla de manera diligente, manteniéndola en todo momento en secreto. En consecuencia, será responsable de su adecuada custodia y confidencialidad, comprometiéndose a no cederla a terceros, de manera temporal o permanente, ni a permitir el acceso a los mencionados servicios y/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com ara, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a deshabilitar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, per tant, és de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercera part il·legítima.   Si incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús de manera negligent o dolosa, respondrà per tots els danys i perjudicis a l’empresa que puguin derivar d’aquest incompliment.

 

6. RESPONSABILITATS No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions inclosos al web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que els siguin aliens.   L’empresa no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions que hi ha oferides. Es podrà interrompre el servei o disposar de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen és contrari a les Condicions Generals d’Ús que s’han establert.     L’empresa no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web. Únicament serà responsable d’eliminar, amb la màxima celeritat, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que es notifiqui prèviament.

 1. En especial, no serem responsables dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres, de:
 2. Interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic provocades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.
 3. Intromissions il·legítimes a causa de l’ús de programes malignes de qualsevol mena i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre.
 4. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Els administradors de l’Espai Web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació que hi estigui present. L’empresa exclou qualsevol responsabilitat causada pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de l’Espai Web. Així mateix, queda exonerada de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que es puguin rebre a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que hi són únicament amb finalitats de prestació dels serveis de consultes i dubtes.   D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, es podrà exigir responsabilitat a l’Usuari pels danys o perjudicis que hagi causat. L’Usuari mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de reclamacions, accions o interpel·lacions de tercers a conseqüència de l’accés o ús de l’Espai Web.   Així mateix, l’Usuari s’obliga a indemnitzar l’empresa davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús, per part seva, de robots, aranyes (spiders o crawlers) o eines similars emprades amb la finalitat de sol·licitar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

 

7.   ENLLAÇOS L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un enllaç o URL, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte quan hi hagi autorització expressa i per escrit del responsable de l’arxiu.   L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web gestionats per tercers a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadoras. Conforme con ello, la sociedad no se responsabiliza del contenido de dichos Espacios web, ni se sitúa en una posición de garante ni/o de parts que facin ofertes de serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços d’aquests. Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que tenen autorització per compartir l’enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la mateixa adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part de la seva web o dins d’una de les seves àrees o crear un navegador a sobre de qualsevol de les pàgines de l’Espai Web.   L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que s’elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web. Un cop fet això, s’haurà de procedir immediatament a l’eliminació.   L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres espais web que tinguin enllaços establerts que redirigeixin a l’Espai Web.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà aquestes dades de manera automatitzada i aplicarà les mesures de seguretat corresponents, tot això en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI.   L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com a l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privadesa.

 

9.GALETES L’empresa es reserva el dret d’utilitzar galetes a l’Espai Web, per tal de reconèixer a l’Usuari com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la preselecció de l’idioma o continguts més desitjats o específics.   Les galetes recopilen l’adreça IP de l’usuari i Google és el responsable del tractament d’aquesta informació. Les galetes són arxius que s’envien a un navegador mitjançant un servidor web, per tal de registrar la navegació de l’usuari a l’espai web quan l’usuari en permet la recepció. Si es desitja, es pot configurar el navegador perquè s’avisi a la pantalla sobre la recepció de galetes i perquè s’impedeixi la instal·lació de galetes al disc dur.   Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del navegador que feu servir per ampliar aquesta informació.   Gràcies a les galetes, és possible reconèixer el navegador de l’ordinador que fa servir l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries de l’Usuari i als perfils demogràfics dels Usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

 

10. DECLARACIONS I GARANTIES En general, els continguts i serveis que s’ofereixen a l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu.   Per tant, quan s’ofereixen, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis que s’ofereixen a l’Espai web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, llevat de la mesura que, per llei, no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

11.   FORÇA MAJOR L’empresa no serà responsable en tot cas de la impossibilitat de prestar servei, si es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regeixen per la legislació espanyola.   Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social del responsable del lloc web. En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectida en l’estipulació original.