SERVEIS

Seguretat i traçabilitat amb el compromís màxim.

QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

FRIUSA treballa assegurant la qualitat, innocuïtat, legalitat i autenticitat dels productes que produeix, i que es compleixen la normativa vigent i les exigències dels clients.

L’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics és el sistema de seguretat que hi ha implantat per assolir aquests objectius. S’hi reconeixen les bones pràctiques de manipulació i s’hi estableixen procediments de treball en les operacions que són especialment importants per minimitzar la contaminació de la carn.

S’apliquen els programes d’autocontrol de manera eficaç, i es revisen i s’actualitzen contínuament.

BENESTAR ANIMAL

FRIUSA compta amb la certificació de Benestar Animal Welfair™, homologada per IRTA i NEIKER i basada en els referencials Europeus Welfare Quality i AWIN®, i basada en els protocols d’IRTA i Neiken.

Després de l’adaptació de FRIUSA als requisits rigorosos que exigeix el Reglament (CE) núm. 1099/2009 del Consell, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança, es va obtenir la certificació Benestar Animal Welfair™ per al sacrifici i especejament de boví de carn; i per a l’especejament de porcí.

D’aquesta manera, FRIUSA garanteix un bon nivell de benestar a les seves instal·lacions i aporta confiança als seus clients, que cada cop estan més compromesos amb el benestar dels animals.

WELFAIR QUALITY NETWORK

Bona alimentació, bones instal·lacions, bona salut i comportament apropiat de l’animal.

CERTIFICATS

Complim les normes internacionals de qualitat.

A FRIUSA CUIDEM EL MEDI AMBIENT

Som conscients que el planeta té una emergència climàtica.

Estem compromesos a evitar l'impacte de la nostra activitat al medi ambient en tots els aspectes que siguin possibles.

Complint amb la legislació ambiental vigent i també de manera voluntària, hem establert millores i procediments de gestió propis per a la conservació mediambiental i de la sostenibilitat.

ACTUACIONS I CONSIDERACIONS APLICADES PER FRIUSA:

Depuradora d’aigua

Treballem de manera contínua perquè les aigües residuals es depurin correctament i presentin uns paràmetres de qualitat que compleixin els límits més exigents de la legislació actual.

Segregació de residus

Gestionem els residus industrials per separat i segons el tractament a què s'han de sotmetre per a la correcta eliminació. Una gestió correcta de residus redueix l'impacte de l'activitat.

Implicació en la reducció de materials

Fem un ús responsable dels recursos naturals i materials que es fan servir a l'empresa i minimitzem la producció de residus generats als processos productius.